• مشاوران و اشخاص حقیقی

      اعضای کمیسیون مشاوران و اشخاص حقیقی

    سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خوزستان

     

     

    نام و نام خانوادگی: مقداد آینه بند 

    سمت: رییس کمیسیون

    تحصیلات:دانشجوی دکتری(عضو هیات علمی)

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: امجد منصوری کیا 

    سمت: دبیر کمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: سید مسعود مستطاب

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: راحله حقی

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: غلامرضا زرگر

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: دانشجوی دکتری

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: عاطفه حسین زاده

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: علی رضا خادمی

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: عبدالامیر کمایی

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: محسن رضائی

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: فوق لیسانس(عضو هیات علمی)

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: محمد جعفرخادم

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: ارسطو مدیری

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: سید حسین مسعودنیا

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: سمیه طاهری فر

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

     

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خوزستان می باشد.
مجری: پورتال سامان