• امنیت اطلاعات و ارتباطات افتا

    اعضای کمیسیون امنیت و شبکه

    سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خوزستان

      

    نام و نام خانوادگی: جواد بگدلی

    سمت: رییس کمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: محمد چینی پرداز

    سمت: دبیر کمیسیون

    تحصیلات: دانشجوی دکتری

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: علی سید صدر

    سمت: عضو اصلیکمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

    نام و نام خانوادگی: محمد پروانه

    سمت: عضو اصلیکمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

    نام و نام خانوادگی: عبداله پاک سرشت

    سمت: عضو اصلیکمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

     

     

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: سید محمد باقر آل طیب

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: نیما نظر علی پور

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: محمد علی آرسته

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: سعید احمدی

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

    نام و نام خانوادگی: مجید پورافشار                                   

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: دانشجوی دکتری                                                     

     

     

    نام و نام خانوادگی: ابراهیم ظاهری عبده وند

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: دانشجوی دکتری

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خوزستان می باشد.
مجری: پورتال سامان