•  
    مراحل رسیدگی و ثبت شکایات

    مراحل رسیدگی و ثبت شکایت

    شروع رسیدگی در شورای انتظامی مستلزم تقدیم شکایت کتبی به دبیرخانه شورای انتظامی استان که در دبیرخانه نظام صنفی رایانه‌ای استان قرار دارد، می‌باشد.

    شاکی می‌بایستی شرح شکایت خود را در فرم شکایت الکترونیکی از منوی شورای انتظامی، بخش ثبت شکایات بدوی ثبت نموده و دلایل و مستندات خود را نیز ضمیمه شکایت نماید، سپس تحویل دبیرخانه شورا نموده و در مقابل رسید اخذ نماید.

    شاکی ‌باید هزینه دادرسی را به شماره حساب سپرده 5068886318 بانک ملت، به نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان خوزستان واریز نماید در غیر این‌صورت به شکایت وی رسیدگی نخواهد شد.

    §         هزینه دادرسی در مواردی که شاکی شخص حقیقی باشد، مبلغ 1.500.000 ریال می‌باشد.

    §         هزینه دادرسی در مواردی که شاکی شخص حقوقی باشد، مبلغ 1.500.000 ریال می‌باشد.

     

    با وصول شکایت، دبیر شورا شکایات رسیده را به نظر ریاست شورا می‌رساند که در صورت تشخیص ریاست شورا مبنی بر فوریت رسیدگی، شکایت خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد، در غیر اینصورت دبیر شورا پس از تشکیل پرونده با رعایت نوبت، تعیین وقت می‌نماید.

     تشکیل جلسات شورا حداقل ماهیانه یک بار خواهد بود که با حضور اکثریت اعضاء جلسه رسمیت خواهد یافت.

     تبصره: در صورت نیاز، جلسات کارشناسی دیگری جهت بررسی فنی مورد شکایت برگزار خواهد شد.

     پس از تعیین وقت رسیدگی، دبیر شورا دعوتنامه‌ای برای طرفین شکایت جهت ابلاغ ارسال خواهد نمود. در دعوتنامه شاکی و متشاکی وقت، مکان و علت حضور قید خواهد شد. چنانچه در محل اعلامی، متشاکی شناسایی نشود، مراتب به شاکی اعلام می‌گردد تا نشانی درست یا جدید متشاکی را ارائه نماید.

     در صورت عجز شاکی از اعلام آدرس متشاکی و عدم وجود آدرس جدید در پرونده عضویت وی موضوع شکایت شاکی می تواند برای یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار وقت رسیدگی را آگهی نماید. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه شورا نباید کمتر از یکماه باشد.

     چنانچه متشاکی در محل اعلامی حضور نداشته باشد مامور ابلاغ به فاصله یک هفته از مراجعه اول، مجددا به نشانی فوق مراجعه که در صورت عدم حضور متشاکی برای بار دوم دعوتنامه به درب محل چسبانده خواهد شد و مراتب توسط مامور (پیک) در نسخه دوم قید خواهد شد.

     تبصره1: در دعوتنامه متشاکی  قید خواهد شد در صورت عدم امکان حضور چنانچه لایحه دفاعیه یا مدارک و مستندات در خصوص شکایت مطروحه دارند ظرف مدت 72 ساعت از زمان ابلاغ دعوتنامه تحویل دبیرخانه شورا نمایند.

     تبصره2: دبیر شورا در وقت مقرر شکایت را به ضمیمه پرونده عضویت متشاکی به شورای انتظامی ارسال خواهد نمود.

    عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی بدون اعلام قبلی در حکم انصراف از شکایت است لیکن عدم حضور متشاکی مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود. در صورت درخواست متشاکی جهت حضور، شورا موظف به دعوت از وی می‌باشد. متشاکی در صورت عدم امکان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی تسلیم و یا یکنفر را بعنوان وکیل یا نماینده تام‌الاختیار خود معرفی می‌نماید.

     تبصره: هر یک از طرفین شکایت و وکلا یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان مکلفند با در دست داشتن معرفی‌نامه و کارت شناسایی معتبر در جلسه شورا شرکت نمایند.

    شورای انتظامی استان ملزم به رسیدگی به کلیه شکایات واصله می‌باشد.

    اگر شکایتی را وارد نداند و یا رسیدگی به شکایتی را در صلاحیت خود تشخیص ندهد،  نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر اینصورت پس از اخذ دفاعیات اتخاذ تصمیم می‌کند.

     تبصره: هر گاه تخلف عضو، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد، این شورا مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضائی صالح اعلام دارد. رسیدگی مراجع مزبور مانع از اجرای مجازاتهای انتظامی اعضاء نخواهد بود

     

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خوزستان می باشد.
مجری: پورتال سامان