•  
    دستور العمل عضویت شرکت ها

     

    1- کلیه شرکت‌هایی که برای انجام فعالیت‌های مشاوره، نظارت، طراحی، تولید، نصب و راه‌اندازی، توسعه، پشتیبانی و آموزش سیستم‌های نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه‌های اطلاع‌رسانی و نظایر آن تشکیل می‌شوند، موظفند پس از ثبت شرکت مطابق قانون تجارت و قبل از شروع فعالیت به نظام صنفی استان خود مراجعه و مجوز فعالیت دریافت دارند.

    تبصره: شرکت‌هایی که قبل از تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای استان تشکیل شده‌اند، موظفند حداکثر ظرف شش ماه پس از تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند. پس از سپری شدن مهلت مذکور، هیچ شرکتی در استان بدون داشتن مجوز فعالیت مجاز به ادامه کار نیست.

    2- شرکت‌هایی به عضویت نظام صنفی رایانه‌ای استان پذیرفته خواهند شد که دارای شرایط زیر باشند:

    • موضوع فعالیت آنها به موجب اساسنامه شرکت صرفاً یکی از فعالیت‌های رایانه‌ای مندرج در بند 1 باشد.
    • دارای مدیرعامل (تمام وقت) با حداقل مدرک کارشناسی باشند.

    تبصره: مدیرانی که قبل از تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای استان در شرکت خود سمت مدیریت عامل را داشته‌اند، از این قاعده مستثنی می‌باشند.

    • در استان مورد تقاضا به ثبت رسیده باشند.
    • مرکز اصلی شرکت در استان مورد تقاضا قرار داشته باشد.

    3- شرکت‌های متقاضی برای دریافت مجوز فعالیت باید از طریق زیرپورتال‌های استانی خود، به‌صورت برخط ثبت نام و مدارک خود را تکمیل کنند.

    4- نظام صنفی رایانه‌ای استانی تقاضاهای رسیده را ظرف مدت پانزده روز بررسی و اعلام نظر خواهد کرد و در صورت تأیید عضویت برای شرکت‌های تازه تأسیس، مجوز فعالیت موقت یک ساله ظرف پانزده روز صادر خواهد شد. در صورت عدم تأیید عضویت، موارد مغایرت مشخص و ظرف مهلت مذکور اعلام خواهد شد.

    5- شرکت‌ها موظفند هر سال اطلاعات زیر را برای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان ارسال نمایند.

    • تغییرات اساسنامه و روزنامه رسمی
    • اظهارنامه مالیاتی سالیانه یا برگ تشخیص (یا قطعی) مالیاتی
    • فرم تکمیل شده خوداظهاری مربوط به فعالیت‌های شرکت

    تبصره: اگر شرکتی حداکثر شش ماه پس از پایان سال مالی خود مدارک مذکور را ارایه ننماید، از سوی سازمان نظام اخطار دریافت و در صورت عدم توجه به اخطار، پس از طی دو ماه از فهرست شرکت‌های دارای مجوز فعالیت حذف موقت خواهد شد. 

    6- کسانی که به عضویت نظام صنفی رایانه‌ای درمی‌آیند، ورودیه و حق عضویت خود را به شرح زیر پرداخت خواهند کرد:

    1-6- میزان ورودیه به شرح زیر خواهد بود:

    - اشخاص حقوقی (شرکت‌ها): 3.000.000 ریال

    2-6- حق عضویت سالیانه  به شرح زیر خواهد بود:

    - اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) به ازای هر حق رای: 2.500.000 ریال

     شماره حساب: 5068886318 بانک ملت- در وجه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خوزستان

    * میزان حق رای شرکت‌ها براساس جدول ماده 11 دستورالعمل تشکیل مجمع عمومی موسس استان تعیین خواهد شد.

    1- کلیه اعضای حقوقی سازمان حق رایی مابین 1 تا 10 خواهند داشت.

    2- میزان حق رای اعضا وابسته به رتبه آنها در شورای عالی انفورماتیک بوده و سالانه قابل تغییر است.

    3- اعضای بدون رتبه‌بندی شورا دارای یک حق رای می‌باشند.

    4- اعضای دارای رتبه 7 (شرکت‌های تازه‌تاسیس) در شورای عالی انفورماتیک، دارای 2 رای در مجامع سازمان می‌باشند.

    5- میزان حق رای اعضای دارای رتبه‌های از یک تا شش شورای عالی انفورماتیک از تطبیق جمع‌بندی امتیازهای معادل هر رتبه (جدول شماره 1) در جدول شماره 2 تعیین می‌گردد.

    جدول امتیاز معادل رتبه‌ها (جدول شماره 1)

    رتبه میزان امتیاز معادل
    1 12.000
    2 7.500
    3 3.500
    4 1.000
    5 500
    6 100

     

    میزان حق رای شرکت‌ها در مجامع نظام صنفی رایانه‌ای (جدول شماره 2)

    ردیف جمع امتیاز معادل رتبه‌ها تعداد رای
    1

     24.000 ≤

    10
    2 24.000 >     ≥ 15.000 9
    3 15.000 >     ≥ 10.000 8
    4 10.000 >     ≥ 8.000 7
    5 8.000 >      ≥ 7.000 6
    6 7.000 >      ≥ 4.000 5
    7 4.000 >      ≥ 2.000 4
    8 2.000 >    ≥ 500 3
    9 دارندگان امتیاز کمتر از 500 و رتبه 7 شورا 2
    10 بدون رتبه 1

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خوزستان می باشد.
مجری: پورتال سامان