•  
    اعضا شورای انتظامی

     

     اعضای شورای انتظامی بدوی

     سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خوزستان

     

     

    نام و نام خانوادگی: مهدی مختارزاده

    سمت: رییس

    تحصیلات: دانشجوی دکتری

     

     

    نام و نام خانوادگی: مسعود آرامی

    سمت: عضو اصلی

    تحصیلات: لیسانس

     

     

    نام و نام خانوادگی: غلامرضا زرگر

    سمت: عضو اصلی

    تحصیلات: دانشجوی کتری

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: سید مصطفی ماجدی

    سمت: عضو اصلی

    تحصیلات: لیسانس

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: سید جاسم موسوی

    سمت: حقوقدان

    تحصیلات: فوق لیسانس

     

     اعضای شورای انتظامی تجدید نظر

     سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خوزستان

     

     

    نام و نام خانوادگی: سعید سمیع

    سمت: عضو اصلی

    معرف: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: محسن سزاری

    سمت: عضو اصلی

    معرف : استانداری خوزستان

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: محمد پروانه

    سمت: عضو اصلی

    معرف: شورای مرکزی

     

     

    نام و نام خانوادگی: عبداله پاک سرشت

    سمت: عضو اصلی

    معرف: شورای مرکزی

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: علیرضا صفائی

    سمت: عضو اصلی

    معرف: هیات مدیره

     

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خوزستان می باشد.
مجری: پورتال سامان