• معرفی هیات مدیره
   • انجمن مباحثه
   •  
    هیئت مدیره سازمان

    اسامی کاندیدهای منتخب سومین انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرس مورخ 96/09/23

    سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خوزستان

    (اولین نشست هیات مدیره مورخ  96/11/10)

     

    نام و نام خانوادگی: علیرضا صفائی

    سمت سازمانی: رئیس هیئت مدیره

    شاخه: شرکت ها

    نام شرکت: وثوق عمید گستران

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: مهدی مختارزاده

    سمت سازمانی: نائب رییس اول هیئت مدیره

    شاخه: شرکت ها

    نام شرکت: توسعه و تجارت کیسان جنوب

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: سید مصطفی ماجدی

    سمت سازمانی: نائب رییس دوم هیئت مدیره

    شاخه: فروشگاه ها

    نام فروشگاه: سرزمین رایانه-شعبه 2

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: مسعود آرامی

    سمت سازمانی: خزانه دار سازمان

    شاخه: شرکت ها

    موسسه فرهنگی و هنری
    دیسون پویندگان دانش

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: عبدالله پاک سرشت

    سمت سازمانی: دبیر سازمان

    شاخه: شرکت ها

    نام شرکت: طلوع رایانه لقمان

     

     

    نام و نام خانوادگی: غلامرضا زرگر

    سمت سازمانی: عضو اصلی هیئت مدیره

    شاخه: شرکت ها

    نام شرکت: مشاوران رهنما فردای خوزستان

     

    نام و نام خانوادگی: محمد پروانه

    سمت سازمانی: عضو اصلی هیئت مدیره

    شاخه: شرکت ها

    نام شرکت: پروانه پردازش جنوب

     

     

    نام و نام خانوادگی: بهروز پورسلیمانی

    سمت سازمانی: عضو اصلی هیئت مدیره

    شاخه: شرکت ها

    نام شرکت: مجتمع انفورماتیک ایرانیان

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: حسین کایدیان

    سمت سازمانی: عضو علی البدل هیئت مدیره

    شاخه: شرکت ها

    نام شرکت: ایده پردازان نرم افزار

     

     

    نام و نام خانوادگی: عبدالرحیم مستطاب

    سمت سازمانی: عضو علی البدل هیئت مدیره

    شاخه: شرکت ها

    نام شرکت: ارتباط ثابت آوا اروند

     

     

    نام و نام خانوادگی: مهران عرب

    سمت سازمانی: عضو اصلی هیئت مدیره

    شاخه: فروشگاه ها

    نام فروشگاه: آوین سامانه اروند 

     

     

    نام و نام خانوادگی: حجت الله حقیقی

    سمت سازمانی: عضو علی البدل هیئت مدیره

    شاخه: فروشگاه ها

     نام فروشگاه: آریا کامپیوتر

     

     

    نام و نام خانوادگی: راحله حقی

    سمت سازمانی: عضو اصلی هیئت مدیره

    شاخه: مشاوران

     

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: عاطفه حسین زاده

    سمت سازمانی: عضو علی البدل هیئت مدیره

    شاخه: مشاوران

     

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: محمد جعفرخادم

    سمت سازمانی: بازرس اصلی هیئت مدیره

     

     

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: امین فرخ پی

    سمت سازمانی: بازرس علی البدل هیئت مدیره 

     

     

     

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خوزستان می باشد.
مجری: پورتال سامان