• مشاوران و اشخاص حقیقی

      اعضای کمیسیون مشاوران و اشخاص حقیقی

    سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خوزستان

     

     

    نام و نام خانوادگی: مقداد آینه بند 

    سمت: رییس کمیسیون

    تحصیلات:دانشجوی دکتری(عضو هیات علمی)

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: امجد منصوری کیا 

    سمت: دبیر کمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: سید مسعود مستطاب

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: راحله حقی

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: غلامرضا زرگر

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: دانشجوی دکتری

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: عاطفه حسین زاده

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: علی رضا خادمی

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: عبدالامیر کمایی

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: محسن رضائی

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: فوق لیسانس(عضو هیات علمی)

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: محمد جعفرخادم

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: ارسطو مدیری

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: سید حسین مسعودنیا

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: سمیه طاهری فر

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

     

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خوزستان می باشد.
مجری: پورتال سامان