• امنیت اطلاعات و ارتباطات افتا

    اعضای کمیسیون امنیت و شبکه

    سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خوزستان

      

    نام و نام خانوادگی: جواد بگدلی

    سمت: رییس کمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: محمد چینی پرداز

    سمت: دبیر کمیسیون

    تحصیلات: دانشجوی دکتری

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: علی سید صدر

    سمت: عضو اصلیکمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

    نام و نام خانوادگی: محمد پروانه

    سمت: عضو اصلیکمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

    نام و نام خانوادگی: عبداله پاک سرشت

    سمت: عضو اصلیکمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

     

     

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: سید محمد باقر آل طیب

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: نیما نظر علی پور

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: محمد علی آرسته

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: سعید احمدی

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: لیسانس

     

     

    نام و نام خانوادگی: مجید پورافشار                                   

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: دانشجوی دکتری                                                     

     

     

    نام و نام خانوادگی: ابراهیم ظاهری عبده وند

    سمت: عضو اصلی کمیسیون

    تحصیلات: دانشجوی دکتری

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خوزستان می باشد.
مجری: پورتال سامان